Vedtægter

VEDTÆGTERFOR AABYBRO ANTENNELAUG

§1
Laugets navn er AABYBRO ANTENNELAUG og hjemsted er Aabybro by.

§ 2
Antennelaugets formål er at eje og drive fællesantenneanlæg.
Lauget er medlem af antennesamvirket Aabn som ejer hovedsignalforsyningsanlægget, der forsyner flere fællesantenneanlæg.
Ændringer i vedtægterne for antennesamvirket Aabn kan først træde i kraft, når de er godkendt med almindelig stemmeflertal på laugets generalforsamling.

§ 3
Som medlem kan optages enhver husejer eller lejer indenfor det til enhver tid værende forsyningsområde. Indtrædende medlemmer betaler andel efter laugets gældende bestemmelser herom.
Bestyrelsen fastsætter tilslutningsafgiften, der eventuelt kan opdeles i et fast beløb og forhøjet kontingent i en periode.
Tilslutningsafgifter, ophavsretsafgifter og andre gebyrer samt kontingent skal indbetales på foreningens konto.
Alle tilsluttede opretholder een stemme.
Den til enhver tid siddende bestyrelse er ansvarlig for at myndighederne er underrettet om hvem
der er formand for lauget.

§ 4
Ethvert medlem binder sig ved sin underskrift på kontrakten med antennelauget til betaling af de i kontrakten anførte beløb. Evt. individuelle ændringer aftales skriftligt, lige som medlemmerne skal respektere de ændringer, som vedtages af en generalforsamling.
Nye medlemmer betaler ved tilslutningen til antennelauget for indeværende års resterende hele måneder. Manglende betaling inden de af bestyrelsen fastsatte betalingsfrister, medfører at tilslutningen til antennelaugets antenneanlæg afbrydes uden yderligere varsel. Genåbning betales efter regning og / eller gebyrer efter laugets gældende bestemmelser herom (se takstblad).

Udmeldelse afantennelauget kan ske skriftlig med en måneds varsel til den, 1. januar- 1. april - 1. juli og 1. oktober. Udmeldelse af lauget berettiger ingensinde til tilbagebetaling af andet end for meget betalt kontingent.

§ 5
Ved afhændelse af antenneandel ( salg af ejendom mm. ) forpligter medlemmet sig til at melde
dette til antennelauget, samt at betale evntuelt restindskud, medmindre han har skaffet købers
bindende underskrift på en af laugets blanketter, om købers overtagelse af resterende
forpligtelser

§ 6
Lauget afholder samtlige udgifter i forbindelse med anlæggets opretholdelse, drift og vedligeholdelse. Lauget hæfter kun for sine forpligtelser med den af lauget til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke laugets medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Erstatningskrav mod lauget fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skader på medlemmernes aktivereller fra den programvirksomhed, der formidles via laugets kabelanlæg.
Til at hæve på laugets konto, kræves 2 bestyrelsesmedlemmers underskrift. Bliver der tale om overskud ved anlægget, må dette alene anvendes til vedligeholdelse af anlægget, samt
udvidelser m.v.
Antennelauget må ikke påtage sig andre opgaver, end de i vedtægterne anførte. En evt. større udvidelse af antenneanlægget, sammenslutning eller anden form for samarbejde med anden lokal eller landsdækkende antenneorganisation kan, med bindende virkning for alle medlemmer,
vedtages på en generalforsamling med 2/3 stemmeflertal, eller på enekstraordinær generalforsamling med simpelt stemmeflertal.

§ 7
Lauget administreres af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for en 2 årlig periode af og blandt medlemmerne. 3 medlemmer afgår i lige årstal og 2 medlemmer afgår i ulige årstal, endvidere vælges 2 suppleanter og 2 revisorerfor eet år af gangen. Bestyrelsen vælger selv sin formand, kasserer og sekretær og fører protokol over forhandlinger og beslutninger.
Ligeledes udpeger bestyrelsen repræsentanter til antennesamvirket Aabn.
Valg af bestyrelse sker på den årlige generalforsamling.

 

§ 8
En årlig generalforsamling skal afholdes inden udgangen af marts med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Forslag til budget for det kommende år, herunder fastsættelse af opkrævninger for det kommende år og bemyndigelse til at foretage a conto opkrævninger for første halvdel af det der efter følgende år samt fastsættelse af honorar til bestyrelsen.

5. Behandling af forslag.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer
9. Eventuelt.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved annoncering i et blad med lokaludbredelse, med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse skal indeholde meddelelse om forhandlingsemnerne ( iflg. vedtægterne ). Forslag der agtes stillet, skal skriftligt være formanden i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 10% af  laugets medlemmer skriftligt kræver det.
For ekstraordinær generalforsamling gælder samme regler med hensyn til indkaldelse m.v. som for ordinære.

§ 9

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver
tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilslutning af
en husstand tæller for et medlem og har således stemmeret.
I udlejningsejendomme har lejerne stemmeret for den tilsluttede boligenhed. En lejer, der ønsker
at udnytte sin ret til at stemme, har over for dirigenten bevisbyrden for, at han er lejer i en
ejendom, der er tilsluttet anlægget.
Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et - og kun et andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

§ 10
Laugets regnskab går fra 1. Januar til 31. December. Årsregnskabet skal afsluttes og behandles
af revisorerne inden udgangen af den følgende januar måned.

§ 11
Laugets virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at lauget skal indgå i en anden forening.
Desuden kan lauget ophøre, såfremt mindst 2/3 af laugets medlemmer stemmer for det på en generalforsamling, kan ovennævnte majoritet ikke opnås, kan indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages af mindst2/3 af de repræsenterede stemmer.
Såfremt laugets opløsning skulle blive vedtaget, fratræder bestyrelsen straks, og laugets ledelse overtages af en eller flere på generalforsamlingen valgte likvidatorer.
Et eventuelt likvidationsoverskud skal fordeles på den måde, generalforsamlingen bestemmer
det.

§ 12
Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 2. september1974.
Revideret på de ordinære generalforsamlinger den 21.februar 1979, den 6. februar 1986, den 12. februar 1991, en ekstraordinær generalforsamling den 30.maj 1996, ordinære generalforsamlinger den 24. februar 1998, den 29. februar2000, den 27. februar 2003, den 27. februar 2006, den 27. februar 2008, den 17.februar 2009 og den 26. februar 2014.

LASSESCHJØTT               PER  BACH SØRENSEN               FLEMMINGJENSEN

VILLYFREDERIKSEN                KARSTEN HØGH

26-02-2014